Contact
Sluiten

Wasbenzine

172546
  • Inhoud verpakking: 1 liter
[punten] Bonuspunten
Bestel nog [puntenperaantal] stuks om [punten] extra bonuspunten te sparen

Beschrijving

Voor het verdunnen van lakken en verven op basis van alkydhars. Schoonmaak middel voor vuil,vet en minerale olieën.


Wasbenzine

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen komt.

H336 Kan slaperig- of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken – niet roken.

P240 Opslag en opvangreservoir aarden.

P271 Allen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.


Toon alle tekst

Specificaties

ProductsoortWasbenzine
MilieukeurmerkNiet van toepassing
Aantal in verpakking1 liter
EAN Code8712457010205

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen