Contact
Sluiten

Terpentine

172540
  • Inhoud verpakking: 1 liter
[punten] Bonuspunten
Bestel nog [puntenperaantal] stuks om [punten] extra bonuspunten te sparen

Beschrijving

Aardoliedestillaat, peut. Verfverdunner voor syntetische lakken, verwijdert teer, vetvlekken en oude waslagen.


Terpentine

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen komt.

H336 Kan slaperig- of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken – niet roken.

P271 Allen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

Toon alle tekst

Specificaties

ProductsoortTerpentine
MilieukeurmerkNiet van toepassing
Aantal in verpakking1 liter
EAN Code4260007881040

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen