Contact
Sluiten

Voorwaarden Stiho Spaarprogramma

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het Stiho Spaarprogramma 2022 van Stiho B.V.

Privacy
Alle persoonlijke gegevens die aan Stiho B.V. worden versterkt, worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebruikt. Er worden alleen persoonlijke gegevens gevraagd ten behoeve van de afhandeling van het spaarprogramma. Deze worden uitsluitend gebruikt voor deze actie, tenzij je hebt aangegeven in de toekomst vaker acties van Stiho te willen ontvangen. Elke e-mailing bevat een link waarmee je je ten alle tijden automatisch kunt uitschrijven. Wil je tussentijds uitgeschreven worden uit de database, stuur dan een e-mail naar info@stiho.nl.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Voorwaarden

Algemeen
1. Sparen met het Stiho Spaarprogramma kan van maandag 1 september tot en met zondag 18 december 2022 en geldt alleen in Nederland. Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
2. Punten verzilveren om cadeaus van het Stiho Spaarprogramma te bestellen, kan tot en met uiterlijk 31 januari 2023.
3. De Deelnemer aan het Stiho Spaarprogramma is het bedrijf dat de contactpersoon d.m.v. een registratieformulier heeft opgegeven. Er wordt op bedrijfsniveau gespaard. Per bedrijf is er één contactpersoon die zich heeft ingeschreven voor het programma. Deze persoon is de hoofdspaarder en kan als enige de punten verzilveren. De directie van het deelnemende bedrijf bepaalt wie deze hoofdspaarder is en hoe de cadeaus worden verdeeld. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de directie van het deelnemende bedrijf om de hoofdspaarder aan te stellen.

Deelname
1. Deelname aan het Stiho Spaarprogramma betekent dat je akkoord gaat met de inhoud en alle clausules van dit reglement evenals met de beslissingen die Stiho in het geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze actie te kunnen garanderen.
2. Via de website stiho.nl geeft de Deelnemer zich d.m.v. een registratieformulier voor het Stiho Spaarprogramma op (vanaf 15 augustus mogelijk). De in te vullen gegevens worden automatisch gekoppeld aan het deelnemende bedrijf. Vanaf het moment dat de klant zich heeft aangemeld, telt de omzet mee voor het Stiho spaarprogramma (binnen de hierboven aangegeven actieperiode).
3. Punten worden niet met terugwerkende kracht toegekend.
4. Tijdens de registratie ziet de Deelnemer welk bedrijfsadres bekend is bij Stiho en naar welk adres het cadeau/de cadeaus worden verzonden. Is dit veld leeg of is het bedrijfsadres onjuist, dan dien je voortijd een e-mail te sturen met de juiste gegevens o.v.v. het klantnummer naar: marketing@stiho.nl.
Deze informatie is ook terug te vinden in de Mijn Account omgeving op stiho.nl. Mocht toch een levering verstuurd zijn naar het verkeerde adres, dan is dit de verantwoordelijkheid van de Deelnemer.
5. Bestellen kan op elk moment gedurende de actieperiode tot en met uiterlijk 31 januari 2023. Uitlevering zullen per 2 weken o.b.v. een uitdraai uit de Stiho-systemen bepaald worden. Uitlevering geschiedt hierna zo snel mogelijk, uiterlijk 2 weken later, op het bij ons bekende bedrijfsadres. Met uitzondering van de cadeaus die vallen onder ijzerwaren, gereedschap en bouwradio’s.
6. Bezorgorder: Elke € 100,- omzet excl. BTW = 1 punt (bijv. een order van € 500,- = 5 punten)
Afhaalorder: Elke € 50,- omzet excl. BTW = 1 punt (bijv. een order van € 500,- = 10 punten)
Dubbele punten bij online orders zowel bezorg- als afhaalorders. Bij een online bezorgorder ontvangt de Deelnemer bij elke €100,- omzet excl. BTW, 2 punten. Bij een online afhaalorder ontvangt de Deelnemer bij €50,- omzet excl. BTW 2 punten.
7. Wanneer we praten over online orders kunnen dit orders via de Stiho Bestel App en stiho.nl zijn. Ook orders via de zelfscan (op een aantal vestigingen beschikbaar) vallen onder online orders.
8. Retourname, emballage, vrachtbijdragen en rechtstreekse leveringen worden niet meegerekend in de spaarpunten.
9. De Deelnemer zoals vermeld op het registratieformulier kan gedurende het Stiho Spaarprogramma te allen tijde in de ‘Mijn account’ omgeving op stiho.nl en op de actiewebsite bekijken hoeveel punten er door zijn/haar bedrijf zijn gespaard. Na een bestelling wordt het daarvoor benodigde aantal punten in mindering gebracht op het eventuele resttegoed aan punten.
10. Gespaarde punten kunnen niet worden ingewisseld voor geld en geven alleen recht op de getoonde cadeaus in de catalogus op stihospaarplan.webcentive.nl.
11. Een gebrek aan punten kan niet worden aangevuld met geld om alsnog een cadeau te kunnen kopen.
12. Het recht op een cadeau vervalt als er een betalingsachterstand is van meer dan 90 dagen of als er sprake is van een faillissement van het deelnemende bedrijf.
13. De mogelijkheid tot sparen voor diverse cadeaus wordt via diverse communicatiekanalen alsook op de balieverkooppunten van de Stiho-vestigingen duidelijk gemaakt.
14. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Stiho/ DSG/ Bouwmaat/ Baars & Bloemhoff, haar reclamebureau, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij het spaarprogramma.
15. Stiho en Giebels zijn niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten in welke vorm dan ook. Stiho´s extern meewerkende partij(en) zijn eveneens niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Ook zijn Stiho en Giebels niet aansprakelijk voor vergissingen in de actiecommunicatie in welke vorm dan ook.
16. De details van de cadeaus kunnen afwijken van de foto’s.
17. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kan via het contactformulier dat beschikbaar is in de spaarprogramma omgeving.
18. Stiho en/of de door Stiho ingeschakelde hulppersonen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit het Stiho Spaarprogramma voortvloeiende handelingen.
19. Stiho en Giebels en deelnemende partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de actievoorwaarden.
20. Stiho is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluiten elke aansprakelijkheid uit in het geval deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.
21. Stiho is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
22. Stiho kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname.

Voorwaarden leverancier
Op de deelname aan het 'Stiho Spaarplan' Spaarprogramma (hierna: “Spaarprogramma”) en alle bestellingen in het kader van het Spaarprogramma zijn de volgende Deelnemersvoorwaarden van toepassing.

1. Het Spaarprogramma is gebaseerd op een puntensysteem, waarbij de puntentoewijzing door de aanbieder van het Spaarprogramma geschiedt. De toegekende punten worden periodiek geüpdatet en weergegeven op de Internetsite, en geven de Deelnemer het recht een keuze te maken uit de goederen aangeboden op deze Internetsite.
2. Voor de deelname aan het Spaarprogramma dient iedere Deelnemer akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Deelnemersvoorwaarden, waardoor tussen Deelnemer en Sparco International B.V. (hierna: “Sparco”) een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt waarop deze Deelnemersvoorwaarden van Sparco van toepassing zijn. Op het Spaarprogramma en alle bestellingen van Deelnemer in het kader van het Spaarprogramma zijn uitsluitend deze Deelnemersvoorwaarden van toepassing. Eventuele andere algemene voorwaarden of een verwijzing daarnaar worden door Sparco niet aanvaard.
3. Het puntentegoed van de Deelnemer betreft een virtueel tegoed welke uitsluitend kan worden gebruikt bij de aankoop van producten op de daarvoor bestemde Internetsite van het Spaarprogramma.
4. De koopprijs van het Product wordt vastgesteld op basis van de koopprijs zoals die geldt op het moment dat de Deelnemer een bestelling via de Internetsite doet. Per bestelling of besteld product kan een vaste (minimum of maximum) hoeveelheid in te wisselen punten van toepassing zijn.
5. De gespaarde punten zijn nimmer inwisselbaar voor (contant) geld of enig andere geldswaarde. Daarnaast is Sparco nimmer gehouden tot restitutie van spaarpunten of uitbetaling in geld van de waarde, geheel of gedeeltelijk, van de aangeboden goederen.
6. Het is niet toegestaan spaarpunten door te verkopen of op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Sparco en/of de aanbieder van het Spaarprogramma behouden zich het recht voor in uitzonderingsgevallen geen punten toe te kennen, dan wel punten in mindering te brengen.
7. Deelnemer kan geen aanspraak maken op (cashback) promoties of andere acties van leveranciers van de in het Spaarprogramma aangeboden producten.
8. Sparco, de aanbieder van het Spaarprogramma en/of de participerende bedrijven zijn te allen tijde gerechtigd om punten die aan hen worden aangeboden te weigeren en in te trekken, indien bij hen het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, bedrog, onvolledige of onjuiste informatie, misbruik van de actie of indien daardoor -naar hun oordeel- schade wordt berokkend aan Sparco, de aanbieder van het Spaarprogramma en/of de participerende bedrijven. Sparco is gerechtigd om in zodanig geval aangifte te doen bij de politie.
9. In geval van enige omstandigheden buiten de macht van Sparco, heeft Sparco het recht het Spaarprogramma op te schorten, dan wel te beëindigen.
10. Sparco is niet aansprakelijk voor enige belastingheffing die voor de Deelnemer zou voortvloeien uit het deelnemen aan het Spaarprogramma.
11. Sparco is gerechtigd de Deelnemersvoorwaarden van het Spaarprogramma, alsook de te verwerven goederen en de wijze waarop de berekening van punten wordt vastgesteld, in overleg met de aanbieder van het Spaarprogramma eenzijdig te wijzigen in verband met leverbaarheid en/of prijsstelling.
12. Sparco is niet aansprakelijk voor onjuistheden en zetfouten op de Internetsite van het Spaarprogramma.
13. Mochten zich geschillen voordoen bij de uitvoering van het Spaarprogramma, dan is de beslissing daaromtrent uitsluitend overgelaten aan het management van Sparco.
14. Medewerkers van Sparco zijn uitgesloten van deelname aan het Spaarprogramma.
15. Gedurende de looptijd van het Spaarprogramma heeft de Deelnemer het recht punten om te zetten in goederen welke in het kader van het Spaarprogramma worden aangeboden. De Deelnemer dient hiervoor gebruik te maken van de online bestelmogelijkheden op de Internetsite van het Spaarprogramma. Deelnemer is ermee bekend en accepteert dat het Spaarprogramma in ieder geval eindigt op het moment dat de overeenkomst tussen Stiho en Sparco eindigt. Bij beëindiging van het Spaarprogramma heeft de Deelnemer het recht zijn punten tot maximaal één (1) maand na de beëindiging om te zetten in Producten. Na verloop van deze termijn vervallen de punten en kan Deelnemer geen enkel recht meer jegens Sparco doen gelden.
16. Er wordt getracht de goederen te leveren binnen twee (2) weken na de bestelling op de Internetsite. De aangegeven levertijd is louter indicatief en betreft geen definitieve termijn. De toepasselijkheid van art 7:46 f lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17. Onmiddellijk na aflevering zijn de bestelde goederen voor rekening en risico van Deelnemer en draagt deze het risico voor alle schaden die aan of door deze goederen mochten ontstaan. Onverminderd dit risico, gaat de eigendom van de goederen uitdrukkelijk pas op de Deelnemer over wanneer al hetgeen dat Deelnemer aan Sparco verschuldigd is ter zake van de levering, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud kan door Sparco worden uitgeoefend op alle goederen.
18. Gebreken in de geleverde artikelen dienen binnen zeven (7) dagen na de ontdekking ervan gemeld te worden bij Sparco, onder vermelding van de naam van het Spaarprogramma. Het is niet toegestaan de geleverde goederen zonder toestemming van Sparco International terug te zenden. Deze toestemming wordt enkel gegeven in het geval van fabricage- en/of leveringsfouten. De goederen in kwestie dienen dan in de originele verpakking en met de originele pakbon te worden teruggestuurd.
19. Na het constateren van enig gebrek is Deelnemer verplicht om het gebruik van de betreffende goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
20. Sparco geeft geen enkele (aanvullende) garantie omtrent de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de in het kader van het Spaarprogramma aangeboden goederen, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborg van de leverancier van deze goederen.
21. De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het insturen van eventuele formulieren met betrekking tot garantie. De Deelnemer kan jegens Sparco in ieder geval nimmer meer rechten doen gelden dan volgt uit de door de leverancier van het artikel afgegeven garanties. De door Sparco aangeleverde pakbon maakt deel uit van het garantiebewijs.
22. Indien Sparco door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Deelnemer kan voldoen, wordt de nakoming van de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Sparco zal Deelnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Ingeval van overmacht heeft Deelnemer geen recht op enige schadevergoeding.
23. Sparco is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of gederfde winst. De aansprakelijkheid van Sparco (inclusief eventuele ongedaanmakingsverplichtingen) is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de gefactureerde artikelwaarde van het door de Deelnemer bestelde product.
24. De Deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
25. Alle gegevens die Sparco verkrijgt in het kader van het Spaarprogramma worden verwerkt conform de vigerende privacy wet- en regelgeving. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het privacy statement, welke te vinden is op de internetsite van Sparco en welke onderdeel uitmaakt van deze Deelnemersvoorwaarden.
26. Door deel te nemen aan het Spaarprogramma gaat de Deelnemer automatisch akkoord met deze Deelnemersvoorwaarden.
27. Alle geschillen die verband houden met een overeenkomst waarop deze Deelnemersvoorwaarden van toepassing zijn, zullen slechts berecht worden door de bevoegde rechter te Amsterdam, of zulks uitsluitend ter keuze van Sparco door de rechter van de woonplaats van de Deelnemer.
28. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing is.

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen