Contact
Wegens druk op onze bezorgcapaciteit is momenteel de eerst mogelijke leverdag aanstaande dinsdag. Onze excuses voor het ongemak.
Sluiten
Nieuws

Aansprakelijkheid aangescherpt in 2018

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Wanneer de Eerste Kamer akkoord is, gaat in 2018 de nieuwe Wet Kwaliteitsborging van kracht. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Het idee is dat hiermee de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument wordt versterkt. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger. Maar deze wet heeft wel invloed op de aansprakelijkheid van bouwers, die wordt aangescherpt. Wat betekent dit?

Het huidige stelsel heeft geleid tot onduidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van bouwkwaliteit. Hierdoor bestaat bij partijen de neiging om in geval van gebreken naar elkaar te wijzen en is het voor een bouwconsument niet eenvoudig om gebreken hersteld te krijgen. Daarbij stellen kritische consumenten steeds hogere kwaliteitseisen aan de bouw van hun bouwwerk, zowel woningen als bedrijfsgebouwen. Tegelijkertijd is de bouw steeds complexer geworden. Enerzijds spelen hierbij toenemende technische eisen een rol, anderzijds zijn steeds meer partijen bij het bouwproces betrokken waardoor afstemmingproblemen ontstaan die leiden tot bouwfouten. Aldus Minister Plasterk. Hij noemt nog twee redenen waarom de huidige wet aangepast moet worden. Ten aanzien van het huidige stelsel van de gemeentelijke preventieve bouwplantoets geldt dat hierbij vaak te veel de nadruk ligt op het toetsen van de bouwplannen op papier bij de verlening van de aanvraag om de omgevingsvergunning voor het bouwen. Deze wijkt vaak af van de uiteindelijk gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk. Een aantal gemeenten vraagt daarnaast af in hoeverre het technisch toetsen van bouwwerken tot hun kerntaken behoort en feitelijk ook nu al de verantwoordelijkheid is van de vergunninghouder en zijn adviseurs. Een ander belangrijk punt is dat er onvoldoende prikkels zijn voor aannemers om de optimale bouwkwaliteit te leveren zegt Minister Plasterk. Het aantal gebreken bij de oplevering noemt hij hoog en de positie van bouwconsumenten is te zwak zodat ze hun belangen onvoldoende effectief kunnen behartigen.

Veranderingen

In het nieuwe stelsel staat de verantwoordelijkheid van bouwpartijen voor de gerealiseerde kwaliteit van het bouwwerk centraal, gaan onafhankelijke private partijen de kwaliteit borgen tijdens het bouwen, houdt de overheid toezicht op het functioneren van het stelsel en wordt de positie van de bouwconsument versterkt. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeer je als aannemer de klant over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken.

Aansprakelijkheid aannemer

Hoe staat het met de aansprakelijkheid na oplevering? Mochten er zich gebreken voordoen, moet je als aannemer kunnen aantonen dat dit niet jouw schuld is. Deze aantoonplicht geeft de consument een sterkere positie. Je moet als vakman de klant duidelijk maken wat de (financiële) risico’s zijn en informeren of de verzekeringen op orde zijn. Je hebt als het ware een zorgplicht. De Wet Kwaliteitsborging wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen bij nieuwbouw. De Aannemersfederatie verwacht dat het stelsel van private kwaliteitsborging leidt tot meer efficiëntie in het bouw- en vergunningsproces en meer zekerheid biedt voor bouwers en opdrachtgevers. We zullen bij Stiho de veranderingen en eisen nauwlettend in de gaten houden, zodat we onze klanten van het beste advies kunnen voorzien. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat je als klant het beste alles van één systeem kunt afnemen. Dat je garanties krijgt wanneer je voorstrijk, lijm en voegsel van één leverancier komen. Waar nodig passen wij ons assortiment aan om onze klanten zo goed mogelijk op weg te helpen.

Tip: Je doet er verstandig aan om een opleverdossier bij te houden waarin je vastlegt wat is uitgevoerd. De borger zal tijdens de bouw of renovatie inspecties uitvoeren en controleren welke werkzaamheden zijn verricht. In de eindverklaring aan de gemeente geeft hij aan dat het geleverde werk voldoet aan het bouwbesluit.

Bron:
www.eerstekamer.nl “Memorie van antwoord 16 mei 2017”

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen